Wyłączenie od odpowiedzialności ubezpieczyciela w umowie OC

Samo opłacenie składki za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) nie jest potwierdzeniem, że zawsze i w każdej sytuacji nasz zakład ubezpieczeń pokryje koszty związane ze spowodowaną przez nas szkodą komunikacyjną. Spora grupa osób, kupując polisę OC nie ma nawet pojęcia o wyłączeniach od odpowiedzialności ich towarzystwa. Tymczasem odmowa przejęcia odpowiedzialności z tytułu OC nie jest wymysłem samej firmy, ale regulacją z art.38 i 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK.

Sytuacje, w których zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania z OC (Art.38 ust.1)

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania, a poszkodowany będzie musiał wystąpić z roszczeniami wprost do sprawcy szkody, gdy:

Zaistniała szkoda polega na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia i została wyrządzona przez kierowcę pojazdu właścicielowi lub współwłaścicielowi ubezpieczonego pojazdu. Odnosi się to także do sytuacji, w której właściciel ubezpieczonego pojazdu kierując nim spowodował szkodę i uszkodził inny pojazd będący również jego własnością (lub współwłasnością).

W tym przypadku sprawa jest bardzo prosta do wyjaśnienia: szkoda powstała w pojeździe ubezpieczonego, nie ma więc żadnego zobowiązania wobec osób trzecich.

Ważne:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone mienie, ale nadal jest zobowiązany do naprawienia szkody na osobie (jeżeli ktoś ucierpi na skutek zdarzenia).

Uszkodzeniu ulegnie przewożony za opłatą ładunek, przesyłka lub bagaż. Wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy za szkodę odpowiada posiadacz innego pojazdu niż ten, który przewoził towar.

Mamy tutaj do czynienia z ryzykiem ściśle związanym z prowadzeniem działalności przewozowej, dlatego OC nie obejmuje takiego przypadku. Wyjątek: zderzenie dwóch pojazdów: przewoźnika i osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności, gdzie winę za szkodę ponosi osoba fizyczna.

Szkoda polega na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów lub zbiorów numizmatycznych i filatelistycznych oraz podobnych.

Zdarzenie spowoduje zanieczyszczenie lub skażenie środowiska.

Sytuacje, w których ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, ale potem wystąpi do sprawcy szkody o zwrot poniesionych kosztów (Art.43)

Zgodnie z Art.43 ochroną zostaje objęty poszkodowany, ale nie sprawca, który będzie musiał zapłacić za spowodowaną szkodę. W ten sposób zostanie ukarany tylko winny, a nie pokrzywdzony.

Po zaistniałej szkodzie z OC ubezpieczyciel wypłaca należne świadczenie, ale później zwraca się do sprawcy z roszczeniem (nazywa się to regresem ubezpieczeniowym) o zwrot wypłaconej poszkodowanemu kwoty.

Regres ubezpieczeniowy stosuje się ze względu na naganne zachowanie kierującego pojazdem, wtedy, gdy sprawca:

– wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

– wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,

– nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,

– zbiegł z miejsca zdarzenia.

Większość w/w sytuacji nie wymaga nawet komentarza. Tutaj wyraźnie widać, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie powinny i tym samym nie odpowiadają za skutki ludzkiej głupoty. Większość wymienionych przypadków jest także, w myśl Kodeksu Karnego przestępstwem. W takim przypadku nie podlega nawet dyskusji fakt, że ochrona ubezpieczeniowa osoby stwarzającej zagrożenie ruchu drogowego jest bezzasadna.